Keskkonnamõju hindaja hea tava

Keskkonnamõju hindaja, ekspertrühma juht ja ekspert:

 1. Täidab oma ülesandeid hoolsusega, ausalt ja erapooletult. Keskkonnamõju hindamise kirjalik dokument (eksperdihinnang, eelhinnang, programm, aruanne ja nende lisad) ei sisalda ühtegi väidet, mis hindaja arvates ei ole tõene või mis on olulise teabe esitamata jätmise tõttu eksitav.
 2. Lähtub oma väidete, järelduste ja soovituste esitamisel omaenese ja tema poolt juhitavate ekspertide parimast teadmisest ega lase end töö järelduste osas mõjutada töö tellijast ja/või kolmandatest osapooltest.
 3. On teadlik oma pädevuse ulatusest ega võta kohustusi, mis ei vasta tema kutseoskustele.
 4. Ei lase oma kutsetegevuse sõltumatust ja erapooletust mõjutada huvide konfliktil ja sellise konflikti olemasolu korral teatab sellest kõigile asjaomastele isikutele.
 5. Ei võta töötajalt, kliendilt, tellijalt, tarnijalt ega seotud isikutelt vastu midagi väärtuslikku, mis võib kahjustada või eeldatavalt kahjustab tema kutsealaseid otsustusi.
 6. Ei kinnita kliendi või muu organisatsiooni antud teavet, enne kui ta ei ole selle õigsusesveendunud
 7. Tagab, et kui hindamisel kasutatakse ebatäielikke algandmeid ja/või kui prognoosides või hindamise tulemustes on olulist ebakindlust ja /võimääramatust, tehakse selle kohta märge keskkonnamõju hindamise kirjalikku dokumenti
 8. Tagab, et kõik ettevõetavad tööd tehakse vastavalt õiguslikele nõuetele ja headele tavadele.
 9. Ei osale tugiteenuseta keskkonnamõju hindamisega seotud töös, kui ta ei valda vabalt keelt, mis on keskkonnamõju hindamiseks kokku lepitud. Tugiteenus tähendab, et hindajale on sobival ajal kättesaadav vajalikku oskuskeelt valdav isik.
 10. Arendab pidevalt oma kutseoskusi ja töödekvaliteeti läbi koolituste ja praktiliste tööde ning abistab mõistlikul viisil isikuid, kes soovivad kutsealal tegevust alustada.
 11. Säilitab kõigi keskkonnamõju hindamisega seotud tööde ja koolituste kohta kirjalikud tõendid, et esitada need vajadusel.
 12. Käesoleva tegevusjuhise väidetava rikkumise korral teeb ametliku või muud laadi uurimise või distsiplinaarjuurdluse käigus täielikku ja igakülgset koostööd.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ